Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

 

Založení spolku

Náš spolek Klub aktivních důchodců vznikl na základě dohody vedení bývalé 3.MO SDČR, která působila na Kladně od r. 2009. Měla bohatý program a v této činnosti bychom chtěli v podobném stylu pokračovat. Spojení se členy elektronickou poštu, které bylo podmínkou přijetí do Klubu nám umožní pružnější spojení se členy, jejich informování o aktuálních akcích. V současné chvíli evidujeme cca 130 členů. Naše schůze jsou stále v hotelu Kladno na Sítenském náměstí. Snížili jsme jejich počet na 7 za rok. Termíny schůzí i akcí jsou uváděny v našem buletinu Zpravodaj akcí, který je zasílán členům na jejich mailovou adresu, je umístěn na našich webových stránkách a na schůzi leží  v tištěné podobě na každém stole.Předsedkyně spolku je Hana Wolfová, místopředsedkyně a jednatelka Zora Karausová a hospodářka Ing. Pavla Zajícová. /zakladatelé spolku/ . Výbor spolku se schází v pátek čtrnáct dní před vlastní schůzí ve Středisku sociálních služeb Fontána na Kladně

Přijímání členů

Probíhá vždy v lednu na schůzi. Možno se registrovat během roku u předsedkyně, ale přihlášku možno získat jen na lednové schůzi.

Výše ročního příspěvku je 100,- Kč/rok splatné do června v roce a dobrovolný dar 20 Kč jako příspěvek na každou schůzi - nájemné sálu.

Výlety jsou financovány účastníky, avšak jejich cena je ovlivněna dotací města popř. kraje.

 

 

 

STANOVY
Klubu aktivních důchodců, Kladno z. s.

čl. I

Název, sídlo,  a forma spolku

Název: Klub aktivních důchodců, Kladno z. s.

                              (dále jako „spolek“)

Sídlo: Magistrát města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, 27201 Kladno

Forma:  právnická osoba založená v souladu s § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

čl.II

Charakter spolku

Spolek je samosprávný, dobrovolný a nezávislý spolek, který

sdružuje členy na základě společného zájmu, bez ohledu na jejich

pohlaví, vzdělání, rasu, národnost, náboženské vyznání a politické

přesvědčení.

 

čl. III

Účel spolku

Účelem a náplní spolku je:

 • Účelné vyplnění volného času, zlepšování fyzické i  psychické pohody a odolnosti členů-seniorů  především prostřednictvím turistiky.
 • Dále podpora zájmových aktivit, zejména v oblasti sportu, kultury, poznávání  a  vzdělávání, např. organizování  výletů,  přednášek, seminářů, společenských setkání apod. 
 • Svým zaměřením sleduje usilovat o rozšiřování volnočasových aktivit a celoživotní vzdělávání členů spolku a vyvíjet  osvětovou  činnost v sociální a zdravotní oblasti.

 

čl. IV

Cíle spolku a předmět jeho činnosti

Cílem spolku  je

 • vytvářet podmínky pro praktickou činnost seniorů  v oblasti sportovní, kulturní, společenské a sociální

Patří sem:

 • zapojování seniorů do veřejného, sportovního a kulturního života,                                  poskytování  a  podpora zájmových,  zejména turistických  činností osobám důchodového i předdůchodového věku
 • zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku
 • íprava a realizace turistických, sportovních ale i vzdělávacích akcí (např. pořádání přednášek, poznávacích zájezdů, vycházek, besed a kulturních akcí).
 •  realizace osvětové činnosti

 

 • spolupráce s ostatními spolky s podobným zaměřením
 • další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze

 

čl. V

Členství ve spolku

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být fyzické osoby důchodového i předdůchodového věku, kteří souhlasí se stanovami a cíli spolku. Přihlášku ke členství přijímá předseda. O přijetí nového  člena  rozhoduje výbor spolku.

 

Členství zaniká

 • dobrovolným vystoupením člena, v tomto případě členství končí doručením písemného oznámení Výboru spolku
 • závažným porušením povinnosti vyplývající z členství, v tomto případě členství končí rozhodnutím výboru spolku o vyloučení;
 • nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené výborem spolku v písemné výzvě k zaplacení s upozorněním na následek nezaplacení – zánik členství; členství končí prvním následujícím dnem po  marným uplynutím dodatečně stanovené lhůty k zaplacení čl. příspěvku
 • úmrtím člena
 • zánikem spolku

 

Člen má právo

 • účastnit se činnosti spolku i jeho orgánů a být o této činnosti informován
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a obdržet odpověď na své podání
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku
 • právo volit a být volen do orgánů spolku
 • ívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích apod.)

Člen má povinnost

 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku)
 • platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok
 • zajistit si adresu na doručování elektronické pošty (E-mail)
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku   
 • podílet se podle svých možností na plnění účelu spolku 
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce

 

 

 

čl.VI

Výbor spolku

 • Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně
 • Výbor je tříčlenný. Je možno volbou členské základny rozšířit  i  o další členy výboru, kteří se budou  podílet   na činnosti spolku.
 • Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy výboru.
 • Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.
 • Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.
 • Výbor může být svolán požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 • Funkční období výboru je pětileté.
 • V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje zákonu nebo těmto stanovám, hledí se na něj, jako by nebylo přijato.
 • Volí a odvolává  předsedu spolku.
 • Schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru.
 • Schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období.
 • Rozhoduje o přijetí nových členů a vyloučení členů ve smyslu těchto stanov.
 •  Konkretizuje činnost pro další období.
 • Stanovuje výši členských příspěvků.

 

čl. VII

Předseda spolku

 • Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku.
 • Předseda je volen na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

Předseda je povinen:

 • svolávat zasedání výboru a členské schůze
 • vést řádně agendu  výboru a seznam členů spolku
 • archivovat veškeré zápisy ze zasedání výboru a členské schůze

 

čl. VIII.

 Členská schůze

 • Členská schůze je shromážděním členů spolku. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.

Členská schůze 

 • Projednává  zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předcházející rok.
 • Po uplynutí funkčního období volí členy výboru.
 • Členská schůze na návrh výboru spolku  rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 • Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 • rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

čl. IX

Zásady hospodaření

Spolek je neziskovou organizací.      Základem příjmů budou členské příspěvky, dary a dotace. Eventuálně granty, příjmy z vedlejší činnosti spolku a majetku spolku.

Výdaje jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností a dále v souladu s těmito stanovami a rozpočtem spolku.

S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na výroční členské schůzi 1x ročně.

 

čl. X

Zánik spolku

V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Spolek se zrušuje:

 • Dnem určeným rozhodnutím Výboru spolku o zrušení, jinak dnem  účinnosti takového rozhodnutí.
 • Pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku; dalším zákonem stanoveným způsobem.
 • Spolek dnem, kdy byl zrušen, vstupuje do likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce.
 • ípadný likvidační zůstatek bude převeden na charitativní účely.

 

 • Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.

                                                                     čl. XI
                                         Z
ávěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2. Spolek byl založen ve smyslu §218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to zakladateli:

 

Zakladatelé  prohlašují, že tyto stanovy jednomyslně schválili. Zakladatelé jako první členové výboru spolku se shodli, že funkci předsedy bude vykonávat Hana Wolfová .